25 października

Święci Pańscy na dziś (Wikipedia):
św. Chryzant i Daria (męczennicy) O nich pisał ksiądz Piotr Skarga w Żywotach Świętych

św. 40 męczenników Anglii i Walii

św. Gaudenty (biskup Brescii)

św. Kryspin i Kryspinian (bracia męczennicy)

św. Tadeusz Machar

św. Amon z Toul (biskup)

W Kalendarzu liturgicznym dla diecezji polskich:

25 W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Przeniesienie relikwii św. Wojciecha Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji przemyskiej:
Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa Wsp. dowolne
W diecezji sandomierskiej i tarnowskiej:
Św. Jana Pawła II, papieża Wsp. obowiązkowe
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
W KOSZALINIE Święto

W dawnych kalendarzach

Dnia 25-go października w Rzymie męczeństwo św. Chryzantusa i Daryi, Małżonków; po wielu karach i mękach, jakie im zadawał prefekt Celeryn dla ich wierności w wierze, cesarz Numeryan polecił św. Wyznawców wrzucić do dołu w piasku i ziemią i kamieniami żywcem zasypać. — Również w Rzymie śmierć męczeńska 46 Ż o ł n i e r z y, ochrzconych jednocześnie przez Papieża Dyonizego; wkrótce potem kazał ich Klaudyusz ściąć i pochowano ich przy drodze Salaryjskiej; jesźcze innych 126 Męczenników tamże złożono, między nimi św. Teodozyusza, Lucyusza, Marka i Piotra, Żołnierzy. — W Soissons we Francyi męczeństwo św. Kryszpina i Kryspiniana, szlachetnych Rzymian, co za czasów Dyoklecyana pod prezesem Rykcyowarem po nieludzkich męczarniach straceni zostali mieczem. Ich św. ciała zabrano do Rzymu i ze czcią wielką złożono w kościele św. Wawrzyńca w Paneperna. — We Florencyi uroczystość św. Miniasza, Żołnierza, co z całą stanowczością wystąpił za swą wiarę i pod cesarzem Dyoklecyanem doczekał się wspaniałej korony zwycięstwa. — W Torre w Sardynii pamiątka św. Protusa, Kapłana i Januarego, Dyakona, którzy od Papieża Kajusa na tę wyspę posłani, za cesarza Dyoklecyana i prezesa Barbarusa zamęczeni zostali na śmierć. — W Konstantynopolu cierpienia św. Martyryusza, Subdyakona i Marcyana, Kantora, którego pod cesarzem Konstancyuszem zabili błędnowiercy. — W Rzymie pamiątka św. Bonifacego, Papieża i Wyznawcy. — W Perigueux we Francyi uroczystość św. Fronto, który przez Apostoła św. Piotra wyświęcony na Biskupa, razem ze św. G r z e g o r z e m, Kapłanem, nawrócił większą część tego narodu i wkońcu cudami opromieniony zasnął spokojnie w Panu. — W Brescyi pamiątka św. Gaudentego, Biskupa, odznaczonego szczególnie wiedzą i świętością. — W obwodzie Mende we Francyi uroczystość św. Hilarego, Biskupa.